អត្ថន័យ 报 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 报 ខ្មែរ

bào

 • របាយការណ៍

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 报

 • 看完报纸休息。
  Kàn wán bàozhǐ xiūxí.
 • 我每天早上都要读报纸。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu yào dú bàozhǐ.
 • 我在报纸上看到了这个电影的介绍。
  Wǒ zài bàozhǐ shàng kàn dàole zhège diànyǐng de jièshào.
 • 你每天都看报纸吗?
  Nǐ měitiān dū kàn bàozhǐ ma?
 • 你想报名参加运动会吗?
  Nǐ xiǎng bàomíng cānjiā yùndònghuì ma?

ពាក្យដែលមានអក្សរ 报 តាមកម្រិត HSK