Ý nghĩa và cách phát âm của 女

Ký tự giản thể / phồn thể

女 nét Việt

 • giống cái

HSK cấp độ


Các câu ví dụ với 女

 • 现在,我的女儿四岁了。
  Xiànzài, wǒ de nǚ'ér sì suìle.
 • 好漂亮的女儿!
  Hǎo piàoliang de nǚ'ér!
 • 我有一个女儿。
  Wǒ yǒu yīgè nǚ'ér.
 • 女儿很喜欢小狗。
  Nǚ'ér hěn xǐhuān xiǎo gǒu.
 • 我女儿 9 个月就会走了。
  Wǒ nǚ'ér 9 gè yuè jiù huì zǒule.

Các từ chứa女, theo cấp độ HSK