Ý nghĩa và cách phát âm của 同学

同学
Từ giản thể
同學
Từ truyền thống

同学 nét Việt

tóng xué

 • bạn cùng lớp

HSK level


Nhân vật

 • (tóng): với
 • (xué): học hỏi

Các câu ví dụ với 同学

 • 同学们,你们好!
  Tóngxuémen, nǐmen hǎo!
 • 星期二同学请我去饭馆吃饭。
  Xīngqí'èr tóngxué qǐng wǒ qù fànguǎn chīfàn.
 • 我和同学们在踢足球。
  Wǒ hé tóngxuémen zài tī zúqiú.
 • 同学们,下面我们开始做练习。
  Tóngxuémen, xiàmiàn wǒmen kāishǐ zuò liànxí.
 • 这个同学学习很认真,很努力。
  Zhège tóngxué xuéxí hěn rènzhēn, hěn nǔlì.