Ý nghĩa và cách phát âm của 回答

回答
Từ giản thể / phồn thể

回答 nét Việt

huí dá

 • đáp lại

HSK level


Nhân vật

 • (huí): quay lại
 • (dá): câu trả lời

Các câu ví dụ với 回答

 • 回答错了。
  Huídá cuòle.
 • 我能回答这个问题。
  Wǒ néng huídá zhège wèntí.
 • 你的回答不能让人满意。
  Nǐ de huí dā bùnéng ràng rén mǎnyì.
 • 这个问题很容易回答。
  Zhège wèntí hěn róngyì huídá.