Ý nghĩa và cách phát âm của 完成

完成
Từ giản thể / phồn thể

完成 nét Việt

wán chéng

 • thực hiện

HSK level


Nhân vật

 • (wán): hoàn thành
 • (chéng): để làm cho

Các câu ví dụ với 完成

 • 这件事,在周末前必须完成。
  Zhè jiàn shì, zài zhōumò qián bìxū wánchéng.
 • 我按时完成了任务。
  Wǒ àn shí wánchéngle rènwù.
 • 任务完成百分之八十了。
  Rènwù wánchéng bǎi fēn zhī bāshíle.
 • 他们竟然只用了一周就完成了任务。
  Tāmen jìngrán zhǐ yòngle yīzhōu jiù wánchéngle rènwù.
 • 他很快就能完成这个任务。
  Tā hěn kuài jiù néng wánchéng zhège rènwù.