Ý nghĩa và cách phát âm của 按照

按照
Từ giản thể / phồn thể

按照 nét Việt

àn zhào

 • dựa theo

HSK level


Nhân vật

 • (àn): nhấn
 • (zhào): dựa theo

Các câu ví dụ với 按照

 • 这个计划很不错,你就按照它去做吧。
  Zhège jìhuà hěn bùcuò, nǐ jiù ànzhào tā qù zuò ba.
 • 请把这些盒子按照从大到小的顺序排列。
  Qǐng bǎ zhèxiē hézi ànzhào cóng dà dào xiǎo de shùnxù páiliè.
 • 请按照要求把报告改一下。
  Qǐng ànzhào yāoqiú bǎ bàogào gǎi yīxià.