Ý nghĩa và cách phát âm của 故事

故事
Từ giản thể / phồn thể

故事 nét Việt

gù shi

 • câu chuyện

HSK level


Nhân vật

 • (gù): vì thế
 • (shì): điều

Các câu ví dụ với 故事

 • 睡觉前,我都给女儿讲故事。
  Shuìjiào qián, wǒ dū gěi nǚ'ér jiǎng gùshì.
 • 这是一个感人的爱情故事。
  Zhè shì yīgè gǎnrén de àiqíng gùshì.
 • 这本书讲了一个浪漫的爱情故事。
  Zhè běn shū jiǎngle yīgè làngmàn de àiqíng gùshì.
 • 你讲的这个故事真有趣!
  Nǐ jiǎng de zhège gùshì zhēn yǒuqù!