Ý nghĩa và cách phát âm của 早上

早上
Từ giản thể / phồn thể

早上 nét Việt

zǎo shang

 • buổi sáng

HSK level


Nhân vật

 • (zǎo): sớm
 • (shàng): trên

Các câu ví dụ với 早上

 • 早上出公司。
  Zǎoshang chū gōngsī.
 • 我每天早上都要读报纸。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu yào dú bàozhǐ.
 • 我早上 9 点到公司。
  Wǒ zǎoshang 9 diǎn dào gōngsī.
 • 我每天早上都要吃个鸡蛋。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu yào chī gè jīdàn.
 • 我每天早上都跑步。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu pǎobù.