Ý nghĩa và cách phát âm của 晚上

晚上
Từ giản thể / phồn thể

晚上 nét Việt

wǎn shang

 • vào ban đêm

HSK level


Nhân vật

 • (wǎn): muộn
 • (shàng): trên

Các câu ví dụ với 晚上

 • 我已经找出问题了,晚上问你。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntíle, wǎnshàng wèn nǐ.
 • 今天晚上我不能看电视了。
  Jīntiān wǎnshàng wǒ bùnéng kàn diànshìle.
 • 今天晚上有足球比赛。
  Jīntiān wǎnshàng yǒu zúqiú bǐsài.
 • 我晚上再给你发个电子邮件。
  Wǒ wǎnshàng zài gěi nǐ fā gè diànzǐ yóujiàn.
 • 我每天晚上七点都看新闻。
  Wǒ měitiān wǎnshàng qī diǎn dōu kàn xīnwén.