Ý nghĩa và cách phát âm của 苹果

苹果
Từ giản thể
蘋果
Từ truyền thống

苹果 nét Việt

píng guǒ

 • táo

HSK level


Nhân vật

 • (píng): táo
 • (guǒ): trái cây

Các câu ví dụ với 苹果

 • 猫不吃苹果。
  Māo bù chī píngguǒ.
 • 这个苹果很大。
  Zhège píngguǒ hěn dà.
 • 我买了一些苹果。
  Wǒ mǎile yīxiē píngguǒ.
 • 你想不想吃个苹果?
  Nǐ xiǎng bùxiǎng chī gè píngguǒ?
 • 一个苹果三块钱。
  Yīgè píngguǒ sān kuài qián.