Ý nghĩa và cách phát âm của 衣服

衣服
Từ giản thể / phồn thể

衣服 nét Việt

yī fu

 • quần áo

HSK level


Nhân vật

 • (yī): quần áo
 • (fú): quần áo

Các câu ví dụ với 衣服

 • 这个衣服多少钱?
  Zhège yīfú duōshǎo qián?
 • 小姐学习怎么做衣服。
  Xiǎojiě xuéxí zěnme zuò yīfú.
 • 我在商店买了很多衣服。
  Wǒ zài shāngdiàn mǎile hěnduō yīfú.
 • 穿红衣服的是服务员。
  Chuān hóng yīfú de shì fúwùyuán.
 • 我卖了一百件衣服
  Wǒ màile yībǎi jiàn yīfú