Ý nghĩa và cách phát âm của 语言

语言
Từ giản thể
語言
Từ truyền thống

语言 nét Việt

yǔ yán

 • ngôn ngữ

HSK level


Nhân vật

 • (yǔ): ngôn ngữ
 • (yán): nói

Các câu ví dụ với 语言

 • 经过多年的积累,他的语言水平有了很大提高。
  Jīngguò duōnián de jīlěi, tā de yǔyán shuǐpíng yǒule hěn dà tígāo.
 • 学习一门语言,需要对它的语法有一些了解。
  Xuéxí yī mén yǔyán, xūyào duì tā de yǔfǎ yǒu yīxiē liǎojiě.
 • 语言是人和人之间交流的工具。
  Yǔyán shì rén hé rén zhī jiān jiāoliú de gōngjù.
 • 语言是表达思想的工具。
  Yǔyán shì biǎodá sīxiǎng de gōngjù.