អត្ថន័យ 能 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 能 ខ្មែរ

néng

 • អាច

កម្រិត HSK


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 能

 • 今天我的朋友不能工作,他在医院!
  jīntiān wǒ de péngyǒu bùnéng gōngzuò, tā zài yīyuàn!
 • 我能坐在这儿吗?
  Wǒ néng zuò zài zhè'er ma?
 • 我能坐在这(这儿)儿吗?
  Wǒ néng zuò zài zhè (zhè'er) er ma?
 • 我能懂你。
  Wǒ néng dǒng nǐ.
 • 可能他正在忙。
  Kěnéng tā zhèngzài máng.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 能 តាមកម្រិត HSK