Ý nghĩa và cách phát âm của 住

Ký tự giản thể / phồn thể

住 nét Việt

zhù

 • trực tiếp

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : to store; to stand; space between the door and the entrance screen;
 • : to stand for a long time; to wait; to look forward to; to accumulate;
 • : cứu giúp
 • : (archaic) drum;
 • : shuttle of a loom;
 • : cột
 • : percussion instrument, a tapering wooden bax struck from the inside with a drumstick;
 • : ghi chú
 • : wick of an oil lamp; to burn (incense etc); measure word for lit incense sticks;
 • : muốn
 • : xây dựng
 • : (literary) chopsticks;
 • : erroneous variant of 築|筑[zhu4];
 • : ramie (Boehmeria nivea);
 • : five-month-old lamb;
 • : to soar;
 • : Boehmeria nivea; Chinese grass;
 • : termite; to bore (of insects);
 • : to store; to save; stockpile; Taiwan pr. [zhu3];
 • : Japanese variant of 鑄|铸;
 • : diễn viên
 • : (horse);
 • : cư dân

Các câu ví dụ với 住

 • 我住在北京。
  Wǒ zhù zài Běijīng.
 • 你住在哪儿?我住在那儿!
  Nǐ zhù zài nǎ'er? Wǒ zhù zài nà'er!
 • 我在中国住了三年。
  Wǒ zài zhōngguó zhùle sān nián.
 • 他在北京住了很多年。
  Tā zài běijīng zhùle hěnduō nián.
 • 这是我们这儿最大的宾馆,可以住 300 个客人。
  Zhè shì wǒmen zhè'er zuìdà de bīnguǎn, kěyǐ zhù 300 gè kèrén.

Các từ chứa住, theo cấp độ HSK