Ý nghĩa và cách phát âm của 哪

Ký tự giản thể / phồn thể

哪 nét Việt

 • ở đâu

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : feminine suffix (Cantonese); postfix indicating feminine;

Các câu ví dụ với 哪

 • 你住在哪儿?我住在那儿!
  Nǐ zhù zài nǎ'er? Wǒ zhù zài nà'er!
 • 哪个杯子是你的?
  Nǎge bēizi shì nǐ de?
 • 你家在哪儿?
  Nǐ jiā zài nǎ'er?
 • 你的小猫去哪儿了?
  Nǐ de xiǎo māo qù nǎ'erle?
 • 我知道小猫在哪儿,它在桌子下面。
  Wǒ zhīdào xiǎo māo zài nǎ'er, tā zài zhuōzi xiàmiàn.

Các từ chứa哪, theo cấp độ HSK