Ý nghĩa và cách phát âm của 握

Ký tự giản thể / phồn thể

握 nét Việt

  • nắm chặt

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các từ chứa握, theo cấp độ HSK