Ý nghĩa và cách phát âm của 公共汽车

公共汽车
Từ giản thể
公共汽車
Từ truyền thống

公共汽车 nét Việt

gōng gòng qì chē

 • xe buýt

HSK level


Nhân vật

 • (gōng): công cộng
 • (gòng): toàn bộ
 • (qì): hơi nước
 • (chē): xe hơi

Các câu ví dụ với 公共汽车

 • 坐公共汽车去上班。
  Zuò gōnggòng qìchē qù shàngbān.
 • 坐公共汽车去,要 20 分钟。
  Zuò gōnggòng qìchē qù, yào 20 fēnzhōng.
 • 我们可以坐 10路公共汽车去。
  Wǒmen kěyǐ zuò 10 lù gōnggòng qìchē qù.
 • 你是开车去还是坐公共汽车去?
  Nǐ shì kāichē qù háishì zuò gōnggòng qìchē qù?