起床 의미와 발음

起床
간체 / 전통적인 단어

起床 한국어 정의

qǐ chuáng

 • 일어나

HSK level


캐릭터

 • (qǐ): 에서
 • (chuáng): 침대

起床를 사용한 문장 예

 • 让大家起床吧。
  Ràng dàjiā qǐchuáng ba.
 • 我早上七点起床。
  Wǒ zǎoshang qī diǎn qǐchuáng.
 • 我一般7 点钟起床。
  Wǒ yībān 7 diǎn zhōng qǐchuáng.
 • 他总是很早起床。
  Tā zǒng shì hěn zǎo qǐchuáng.
 • 我每天差不多7 点起床。
  Wǒ měitiān chā bù duō 7 diǎn qǐchuáng.