Ý nghĩa và cách phát âm của 也

Ký tự giản thể / phồn thể

也 nét Việt

 • và cả

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : to smelt; to cast; seductive in appearance;
 • : thing; matter (Cantonese); see also 乜嘢[mie1 ye3];
 • : wild
 • : mud;
 • : hoang dã

Các câu ví dụ với 也

 • 西瓜也要一起洗。
  Xīguā yě yào yīqǐ xǐ.
 • 妹妹会唱歌,也会跳舞。
  Mèimei huì chànggē, yě huì tiàowǔ.
 • 你去,我也去。
  Nǐ qù, wǒ yě qù.
 • 后来我再也没见过他。
  Hòulái wǒ zài yě méi jiànguò tā.
 • 爷爷六十岁了,但是看起来一点儿也不老。
  Yéyé liùshí suìle, dànshì kàn qǐlái yīdiǎn er yě bùlǎo.

Các từ chứa也, theo cấp độ HSK