Ý nghĩa và cách phát âm của 卖

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

卖 nét Việt

mài

 • bán

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 卖

 • 我卖了一百件衣服
  Wǒ màile yībǎi jiàn yīfú
 • 电脑卖得贵。
  Diànnǎo mài dé guì.
 • 那个男人卖票。
  nàgè nánrén mài piào
 • 这个商店卖的东西比较便宜。
  Zhège shāngdiàn mài de dōngxī bǐjiào piányí.
 • 面包已经卖完了。
  Miànbāo yǐjīng mài wánliǎo.

Các từ chứa卖, theo cấp độ HSK