Ý nghĩa và cách phát âm của 懒

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

懒 nét Việt

lǎn

 • lười biếng

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : disappointed;
 • : to monopolize; to seize; to take into one's arms; to embrace; to fasten (with a rope etc); to take on (responsibility etc); to canvass;
 • : olive;
 • : to soak (fruits) in hot water or limewater to remove astringent taste; to marinate in salt etc; to pickle;
 • : cable; hawser; to moor;
 • : Japanese variant of 覽|览;
 • : lượt xem

Các câu ví dụ với 懒

 • 我家的小猫很懒,一个下午都在睡觉。
  Wǒ jiā de xiǎo māo hěn lǎn, yīgè xiàwǔ dōu zài shuìjiào.

Các từ chứa懒, theo cấp độ HSK