Ý nghĩa và cách phát âm của 猫

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

猫 nét Việt

māo

 • con mèo

HSK cấp độ


Các câu ví dụ với 猫

 • 猫不吃苹果。
  Māo bù chī píngguǒ.
 • 小猫在桌子喜欢面。
  Xiǎo māo zài zhuōzi xǐhuān miàn.
 • 你的小猫去哪儿了?
  Nǐ de xiǎo māo qù nǎ'erle?
 • 小猫跑到房间里去了。
  Xiǎo māo pǎo dào fángjiān lǐ qùle.
 • 我知道小猫在哪儿,它在桌子下面。
  Wǒ zhīdào xiǎo māo zài nǎ'er, tā zài zhuōzi xiàmiàn.

Các từ chứa猫, theo cấp độ HSK