Ý nghĩa và cách phát âm của 路

Ký tự giản thể / phồn thể

路 nét Việt

 • đường

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : to despise; to insult;
 • : 魝
 • : a clod of earth; land;
 • : to carve wood;
 • : ghi lại
 • : to peel with a knife; old variant of 戮[lu4];
 • : clear (water); strain liquids;
 • : strain liquids;
 • : name of a river; surname Lu;
 • : (jade);
 • : beautiful jade;
 • : box case;
 • : bận
 • : good fortune; official salary;
 • : late-planted early-ripening grain;
 • : late-planted early-ripening grain;
 • : records; book; Taoist written charm; book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes);
 • : box; basket;
 • : (bamboo);
 • : sound of belly rumbling; borborygmus;
 • : Arthraxon ciliare; green; rhodacene;
 • : leucacene;
 • : mua chuộc
 • : chariot;
 • : windlass;
 • : to walk cautiously; to walk aimlessly;
 • : name of a wine;
 • : Japanese variant of 錄|录[lu4];
 • : rhodium (chemistry) (old);
 • : đất đai
 • : sương
 • : (horse);
 • : Pomatomus saltatrix; bluefish;
 • : heron;
 • 鹿 : deer;
 • : foot of a hill;

Các câu ví dụ với 路

 • 我每天走路去上学。
  Wǒ měitiān zǒulù qù shàngxué.
 • 我们可以坐 10路公共汽车去。
  Wǒmen kěyǐ zuò 10 lù gōnggòng qìchē qù.
 • 我马上问路。
  Wǒ mǎshàng wèn lù.
 • 请小心,路上有很多水。
  Qǐng xiǎoxīn, lùshàng yǒu hěnduō shuǐ.
 • 我在路上,又堵车了。
  Wǒ zài lùshàng, yòu dǔchēle.

Các từ chứa路, theo cấp độ HSK