Ý nghĩa và cách phát âm của 谢谢

谢谢
Từ giản thể
謝謝
Từ truyền thống

谢谢 nét Việt

xiè xie

 • cảm ơn bạn

HSK level


Nhân vật

 • (xiè): cảm tạ

Các câu ví dụ với 谢谢

 • 谢谢!不客气!
  A: Xièxiè! B: Bùkèqì!
 • 谢谢你的关心,我的身体好多了。
  Xièxiè nǐ de guānxīn, wǒ de shēntǐ hǎoduōle.
 • 谢谢你指出了我的错误。
  Xièxiè nǐ zhǐchūle wǒ de cuòwù.
 • 谢谢你及时赶来帮助我。
  Xièxiè nǐ jíshí gǎn lái bāngzhù wǒ.
 • 甲:谢谢你!乙:不客气。
  Jiǎ: Xièxiè nǐ! Yǐ: Bù kèqì.