Ý nghĩa và cách phát âm của 坐

Ký tự giản thể / phồn thể

坐 nét Việt

zuò

 • ngồi

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : làm
 • : làm
 • : azole (chemistry);
 • : name of a mountain in Shandong;
 • : ghế
 • : ashamed;
 • : oak; Quercus serrata;
 • : blessing; the throne;
 • : to grant or bestow; sacrificial flesh offered to the gods (old); blessing; title of a sovereign (old);
 • : straw cushion; pillow;
 • : toast to host by guest;
 • : steps leading to the eastern door;

Các câu ví dụ với 坐

 • 我坐出租车回家。
  Wǒ zuò chūzūchē huí jiā.
 • 我明天坐飞机去北京。
  Wǒ míngtiān zuò fēijī qù běijīng.
 • 我是坐飞机来中国的。
  Wǒ shì zuò fēijī lái zhōngguó de.
 • 我坐飞机去北京。
  Wǒ zuò fēijī qù běijīng.
 • 我能坐在这儿吗?
  Wǒ néng zuò zài zhè'er ma?

Các từ chứa坐, theo cấp độ HSK