Ý nghĩa và cách phát âm của 姐

Ký tự giản thể / phồn thể

姐 nét Việt

jiě

 • em gái

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 姐

 • 小姐学习怎么做衣服。
  Xiǎojiě xuéxí zěnme zuò yīfú.
 • 小姐,你叫什么名字?
  Xiǎojiě, nǐ jiào shénme míngzì?
 • 姐姐喜欢打篮球。
  Jiějiě xǐhuān dǎ lánqiú.
 • 我有两个姐姐。
  Wǒ yǒu liǎng gè jiějiě.
 • 李小姐很漂亮。
  Lǐ xiǎojiě hěn piàoliang.

Các từ chứa姐, theo cấp độ HSK