Ý nghĩa và cách phát âm của 暖

Ký tự giản thể / phồn thể

暖 nét Việt

nuǎn

 • ấm áp

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : send a present of a feast;

Các câu ví dụ với 暖

 • 春天来了,天气变暖和了。
  Chūntiān láile, tiānqì biàn nuǎnhuole.
 • 这件衣服很轻,但是很暖和。
  Zhè jiàn yīfú hěn qīng, dànshì hěn nuǎnhuo.
 • 房间很暖和,把大衣脱了吧。
  Fángjiān hěn nuǎnhuo, bǎ dàyī tuōle ba.

Các từ chứa暖, theo cấp độ HSK