Ý nghĩa và cách phát âm của 柿

Ký tự giản thể / phồn thể

柿 nét Việt

shì

 • quả hồng

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : thế giới
 • : archaic variant of 世[shi4];
 • : điều
 • : to serve as an official; an official; the two chess pieces in Chinese chess guarding the 'general' or 'king' 將|将[jiang4];
 • : giống
 • : to serve; to attend upon;
 • : tiềm năng
 • : addicted to; fond of; stem corresponding to -phil or -phile;
 • : to devour; to bite;
 • : shi
 • : majestic manner; red; angry;
 • : phòng
 • : thành phố
 • : công thức
 • : to murder a superior; to murder one's parent;
 • : accustomed to; habit;
 • : to rely on; mother (formal);
 • : door pivot;
 • : to wipe;
 • : to hold; to grasp;
 • : đúng
 • : (tree);
 • : shi
 • : bank; shore; name of a river;
 • : chỉ
 • : divine by stalk;
 • : to lick; to lap (up);
 • : to grow; to transplant;
 • : to sting; also pr. [zhe1];
 • : phụ thuộc vào
 • : tuyên thệ
 • : to examine; to judge;
 • : kiểm tra
 • : posthumous name or title; to confer a posthumous title;
 • : to borrow; to buy on credit; to rent out;
 • : crossbar in carriage front;
 • : thích hợp
 • : chết
 • : suitable
 • : Japanese variant of 釋|释;
 • : giải phóng
 • : cerium (chemistry);
 • : trang trí

Các câu ví dụ với 柿

 • 我买了一些西红柿。
  Wǒ mǎile yīxiē xīhóngshì.

Các từ chứa柿, theo cấp độ HSK