Ý nghĩa và cách phát âm của 内

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

内 nét Việt

nèi

 • phía trong

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : Inside
 • : neon Ne (chemistry) (now written 氖[nai3]);

Các câu ví dụ với 内

 • 老师讲的内容,我都写在笔记本上了。
  Lǎoshī jiǎng de nèiróng, wǒ dū xiě zài bǐjìběn shàngle.
 • 这件事在短时间内很难做完。
  Zhè jiàn shì zài duǎn shíjiān nèi hěn nán zuò wán.
 • 这篇文章的内容非常精彩。
  Zhè piān wénzhāng de nèiróng fēicháng jīngcǎi.
 • 包括张老师在内,教室里一共有 10 个人。
  Bāokuò zhāng lǎoshī zài nèi, jiàoshì lǐ yīgòng yǒu 10 gèrén.
 • 内容是最主要的,其次才是形式。
  Nèiróng shì zuì zhǔyào de, qícì cái shì xíngshì.

Các từ chứa内, theo cấp độ HSK