Ý nghĩa và cách phát âm của 去

Ký tự giản thể / phồn thể

去 nét Việt

 • đi với

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 去

 • 我明天坐飞机去北京。
  Wǒ míngtiān zuò fēijī qù běijīng.
 • 我坐飞机去北京。
  Wǒ zuò fēijī qù běijīng.
 • 我今天去北京。
  Wǒ jīntiān qù běijīng.
 • 她去商店买东西了。
  Tā qù shāngdiàn mǎi dōngxīle.
 • 我们八点去上学。
  Wǒmen bā diǎn qù shàngxué.

Các từ chứa去, theo cấp độ HSK