Ý nghĩa và cách phát âm của 就

Ký tự giản thể / phồn thể

就 nét Việt

jiù

 • trên

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 就

 • 我女儿 9 个月就会走了。
  Wǒ nǚ'ér 9 gè yuè jiù huì zǒule.
 • 他就是我们的汉语老师。
  Tā jiùshì wǒmen de hànyǔ lǎoshī.
 • 我吃了饭就去你那里。
  Wǒ chīle fàn jiù qù nǐ nàlǐ.
 • 我就知道他会来的。
  Wǒ jiù zhīdào tā huì lái de.
 • 我一到家就给他打电话。
  Wǒ yī dàojiā jiù gěi tā dǎ diànhuà.

Các từ chứa就, theo cấp độ HSK