Ý nghĩa và cách phát âm của 月

Ký tự giản thể / phồn thể

月 nét Việt

yuè

 • tháng

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : to amputate one or both feet (punishment in imperial China); see also 五刑[wu3 xing2];
 • : yue
 • : vui sướng
 • : a battle-axe used in ancient China
 • : to bend;
 • : shade of trees;
 • : to cleanse; to boil;
 • : bright; fiery;
 • : jump;
 • : pearl used in sacrifice;
 • 礿 : spring imperial ancestral sacrifice;
 • : spring imperial ancestral sacrifice;
 • : flute; key;
 • : Cantonese; short name for Guangdong 廣東|广东[Guang3 dong1];
 • : hơn
 • : nhảy
 • : crossbar for yoking horses;
 • : battle-ax;
 • : Japanese variant of 閱|阅;
 • : đọc
 • : young phoenix;
 • : ancient unit of volume (half a 合[ge3], equivalent to 50ml); ancient flute;

Các câu ví dụ với 月

 • 今年二月天气很冷。
  Jīnnián èr yuè tiānqì hěn lěng.
 • 今天是 2002 年 1 月 1号。
  Jīntiān shì 2002 nián 1 yuè 1 hào.
 • 现在是十月。
  Xiànzài shì shí yuè.
 • 我下个月去北京。
  Wǒ xià gè yuè qù běijīng.
 • 一年有 12 个月。
  Yī nián yǒu 12 gè yuè.

Các từ chứa月, theo cấp độ HSK