Ý nghĩa và cách phát âm của 毛

Ký tự giản thể / phồn thể

毛 nét Việt

máo

 • tóc

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : banner decorated with animal's tail;
 • : yak (Bos grunniens);
 • : thương
 • : reeds; rushes;
 • : Spanish fly; grain-eating grub;
 • : very drunk; blotto; three sheets to the wind;
 • : anchor;
 • : bờm
 • : bang (hair); fashionable; mane;

Các câu ví dụ với 毛

 • 这只小狗的毛是白色的。
  Zhè zhǐ xiǎo gǒu de máo shì báisè de.
 • 地上有一毛钱。
  Dìshàng yǒuyī máo qián.
 • 热了吧,用毛巾擦擦汗吧。
  Rèle ba, yòng máojīn cā cā hàn ba.
 • 你经常打羽毛球吗?
  Nǐ jīngcháng dǎ yǔmáoqiú ma?

Các từ chứa毛, theo cấp độ HSK