Ý nghĩa và cách phát âm của 米

Ký tự giản thể / phồn thể

米 nét Việt

 • mét

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : to stop; repress;
 • : peaceful;
 • : Mi river in Hunan, tributary of Xiangjiang 湘江;
 • : many; numerous;
 • : (used to describe flowing water);
 • : amidine (chemistry);
 • : to bleat (of a sheep);
 • : formerly used for the chemical elements americium 鎇|镅[mei2] and osmium 鋨|锇[e2];

Các câu ví dụ với 米

 • 我吃米饭,你呢?
  Wǒ chī mǐfàn, nǐ ne?
 • 我爱吃米饭。
  Wǒ ài chī mǐfàn.
 • 请吃点儿米饭。
  Qǐng chī diǎn er mǐfàn.
 • 我去热一下米饭。
  Wǒ qù rè yīxià mǐfàn.
 • 您做的米饭真好吃。
  Nín zuò de mǐfàn zhēn hào chī.

Các từ chứa米, theo cấp độ HSK