Ý nghĩa và cách phát âm của 厚

Ký tự giản thể / phồn thể

厚 nét Việt

hòu

  • dày

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các từ chứa厚, theo cấp độ HSK