Ý nghĩa và cách phát âm của 司

Ký tự giản thể / phồn thể

司 nét Việt

 • sư đoàn

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : dây điện
 • : talented; urgent;
 • : mutually; with one another; manservant; boy servant; guy (derog.);
 • : (onom.) to hiss; to whistle; to whiz; to fizz;
 • : hiss; neigh; Ss! (sound of air sucked between the teeth, indicating hesitation or thinking over);
 • : suy nghĩ
 • : nước mắt
 • : s
 • : drain dry; to exhaust;
 • : felicity; blessing;
 • : riêng tư
 • : 𧰨
 • : fine linen;
 • : screen;
 • : amphibious animal with one horn;
 • : snail;
 • : peek;
 • : strontium (chemistry);
 • : cool breeze of autumn;
 • : heron;

Các câu ví dụ với 司

 • 早上出公司。
  Zǎoshang chū gōngsī.
 • 希望它离公司近。
  Xīwàng tā lí gōngsī jìn.
 • 公司旁边有学校。
  Gōngsī pángbiān yǒu xuéxiào
 • 我哥哥开了一家公司。
  Wǒ gēgē kāile yījiā gōngsī.
 • 我爸爸开了一个小公司。
  Wǒ bàba kāile yīgè xiǎo gōngsī.

Các từ chứa司, theo cấp độ HSK