Ý nghĩa và cách phát âm của 讨

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

讨 nét Việt

tǎo

 • bàn luận

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 讨

 • 我们开会讨论一下吧。
  Wǒmen kāihuì tǎolùn yīxià ba.
 • 这次讨论我就不参加了。
  Zhè cì tǎolùn wǒ jiù bùcānjiāle.
 • 我讨厌在饭馆吃饭。
  Wǒ tǎoyàn zài fànguǎn chīfàn.
 • 这个天气真讨厌。
  Zhège tiānqì zhēn tǎoyàn.

Các từ chứa讨, theo cấp độ HSK