Ý nghĩa và cách phát âm của 假

Ký tự giản thể / phồn thể

假 nét Việt

jiǎ

 • sai

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 假

 • 明天就要放暑假了。
  Míngtiān jiù yào fàng shǔjiàle.
 • 暑假你想去干什么,去旅游怎么样?
  Shǔjià nǐ xiǎng qù gàn shénme, qù lǚyóu zěnme yàng?
 • 做人要诚实,不能说假话。
  Zuòrén yào chéngshí, bùnéng shuō jiǎ huà.
 • 放假了,我们可以去轻松一下了。
  Fàngjiàle, wǒmen kěyǐ qù qīngsōng yīxiàle.
 • 我生病了,所以需要请假。
  Wǒ shēngbìngle, suǒyǐ xūyào qǐngjià.

Các từ chứa假, theo cấp độ HSK