Ý nghĩa và cách phát âm của 及

Ký tự giản thể / phồn thể

及 nét Việt


HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 及

 • 谢谢你及时赶来帮助我。
  Xièxiè nǐ jíshí gǎn lái bāngzhù wǒ.
 • 这场雨下得很及时。
  Zhè chǎng yǔ xià dé hěn jíshí.
 • 我今天早上起晚了,来不及吃早饭了。
  Wǒ jīntiān zǎoshang qǐ wǎnle, láibují chī zǎofànle.
 • 电影九点半才开始,还来得及。
  Diànyǐng jiǔ diǎn bàn cái kāishǐ, hái láidéjí.

Các từ chứa及, theo cấp độ HSK