Ý nghĩa và cách phát âm của 园

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

园 nét Việt

yuán

 • vườn

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : nhân dân tệ
 • : yen (Japanese currency); Japanese variant of 圓|圆;
 • : nguyên
 • : thành viên
 • : member
 • : tròn
 • : wall;
 • : plateau, esp. Loess Plateau of northwest China 黃土高原|黄土高原[Huang2 tu3 Gao1 yuan2];
 • : beautiful (woman);
 • : name of an empress;
 • : viện trợ
 • : Citrus medica;
 • : Yuan river in Guizhou and Hunan;
 • : rushing (water);
 • : nguồn
 • : therefore; consequently; thus; hence; thereupon; it follows that; where?; to change (into); ancient unit of weight and money;
 • : ape; Hylobates agilis;
 • : ape;
 • : bamboo with black patches;
 • : Japanese variant of 緣|缘;
 • : cạnh
 • : large-horned wild goat;
 • : lilac daphne (Daphne genkwa), used in Chinese herbal medicine;
 • : Protura (soil dwelling primitive hexapod); variant of 螈, salamander; newt; triton;
 • : locust larva without wings;
 • : salamander; newt;
 • : long robe (old);
 • : trục
 • : place name;
 • : chestnut horse with white belly;
 • : sea turtle;

Các câu ví dụ với 园

 • 动物园里有一百多种动物。
  Dòngwùyuán li yǒuyībǎi duō zhǒng dòngwù.
 • 姐姐跟妈妈一起去公园了。
  Jiějiě gēn māmā yīqǐ qù gōngyuánle.
 • 我特别喜欢到动物园去看大熊猫。
  Wǒ tèbié xǐhuān dào dòngwùyuán qù kàn dà xióngmāo.
 • 我家附近有个公园,我常去那里散步。
  Wǒjiā fùjìn yǒu gè gōngyuán, wǒ cháng qù nàlǐ sànbù.
 • 公园里到处都是鲜花。
  Gōngyuán lǐ dàochù dōu shì xiānhuā.

Các từ chứa园, theo cấp độ HSK