Ý nghĩa và cách phát âm của 问

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

问 nét Việt

wèn

 • hỏi

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : (used in female names);
 • : to wipe;
 • : Wen River in northwest Sichuan (same as 汶川); classical name of river in Shandong, used to refer to Qi 齊國|齐国;
 • : a crack, as in porcelain;
 • : (old) mourning apparel;

Các câu ví dụ với 问

 • 我已经找出问题了,晚上问你。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntíle, wǎnshàng wèn nǐ.
 • 先生,请问您什么时候开始点菜?
  Xiānshēng, qǐngwèn nín shénme shíhòu kāishǐ diǎn cài?
 • 老师,我可以问你一个问题吗?
  Lǎoshī, wǒ kěyǐ wèn nǐ yīgè wèntí ma?
 • 问题。
  wèntí.
 • 我马上问路。
  Wǒ mǎshàng wèn lù.

Các từ chứa问, theo cấp độ HSK