Ý nghĩa và cách phát âm của 字

Ký tự giản thể / phồn thể

字 nét Việt

 • từ ngữ

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : erect; stab;
 • : to abandon restraint; to do as one pleases; comfortable (dialect);
 • : to strike; to run against; to throw, as a stone;
 • : to soak; to be stained; stain; floodwater;
 • : female of domestic animals;
 • : corner of the eye; canthus; eye socket;
 • : rotten meat; bones of dead animal;
 • : cut meat into pieces; diced meat;
 • : từ

Các câu ví dụ với 字

 • 你的名字是什么?
  Nǐ de míngzì shì shénme?
 • 你会读这个汉字吗?
  Nǐ huì dú zhège hànzì ma?
 • 小姐,你叫什么名字?
  Xiǎojiě, nǐ jiào shénme míngzì?
 • 你写的字很漂亮。
  Nǐ xiě de zì hěn piàoliang.
 • 这个字你认识吗?
  Zhège zì nǐ rènshí ma?

Các từ chứa字, theo cấp độ HSK