Ý nghĩa và cách phát âm của 容

Ký tự giản thể / phồn thể

容 nét Việt

róng

 • nội dung

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : (used in female names);
 • : lofty;
 • : generic term for weapons (old); army (matters); military affairs;
 • : Japanese variant of 榮|荣[rong2];
 • : banyan tree; Ficus wightiana;
 • : Wing
 • : down; felt;
 • : tan chảy
 • : to smelt; to fuse;
 • : marmoset (zoology);
 • : gem ornaments for belts;
 • : nhung
 • : wool of sheep;
 • : confused; fluffy; luxuriant growth;
 • : rong
 • : short name for Chengdu 成都[Cheng2 du1];
 • : salamander;
 • : tan chảy
 • : Japanese kokuji pr. kasugai; cramp; tie;
 • : to smelt; to fuse; variant of 熔[rong2];

Các câu ví dụ với 容

 • 这个问题很容易回答。
  Zhège wèntí hěn róngyì huídá.
 • 老师讲的内容,我都写在笔记本上了。
  Lǎoshī jiǎng de nèiróng, wǒ dū xiě zài bǐjìběn shàngle.
 • 这篇文章的内容非常精彩。
  Zhè piān wénzhāng de nèiróng fēicháng jīngcǎi.
 • 内容是最主要的,其次才是形式。
  Nèiróng shì zuì zhǔyào de, qícì cái shì xíngshì.
 • 在森林里吸烟很危险,容易着火。
  Zài sēnlín lǐ xīyān hěn wéixiǎn, róngyì zháohuǒ.

Các từ chứa容, theo cấp độ HSK