Ý nghĩa và cách phát âm của 识

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

识 nét Việt

shí

 • hiểu biết

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : rock; phonetic 'dol' used in names (Korean kugja);
 • : mười
 • : hen roost;
 • : thực tế
 • : Japanese variant of 實|实;
 • : really; solid;
 • : nhặt lên
 • : thời gian
 • : clear water; pure;
 • : stoneware;
 • : sỏi
 • : stone shrine;
 • : nhật thực
 • : món ăn
 • : to eat' or 'food' radical in Chinese characters (Kangxi radical 184);
 • : shad; Ilisha elongata;
 • : long-tailed marmot;
 • : a kind of rat;

Các câu ví dụ với 识

 • 认识你我很高兴!
  Rènshí nǐ wǒ hěn gāoxìng!
 • 认识你很高兴。
  Rènshí nǐ hěn gāoxìng.
 • 我认识她的妈妈。
  Wǒ rènshí tā de māmā.
 • 这个字你认识吗?
  Zhège zì nǐ rènshí ma?
 • 我不认识那个男人。
  Wǒ bù rènshí nàgè nánrén.

Các từ chứa识, theo cấp độ HSK