Ý nghĩa và cách phát âm của 上

Ký tự giản thể / phồn thể

上 nét Việt

shàng

 • trên

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : Shang Shang
 • : chưa
 • : to sole a shoe;
 • : Cerambyx rugicollis;
 • : to sole a shoe; also written 緔|绱[shang4];

Các câu ví dụ với 上

 • 昨天上午商店开了。
  Zuótiān shàngwǔ shāngdiàn kāile.
 • 老师看见我在桌子上写东西。
  Lǎoshī kànjiàn wǒ zài zhuōzi shàng xiě dōngxī.
 • 上午冷,下午热。
  Shàngwǔ lěng, xiàwǔ rè.
 • 桌子上有一本书。
  Zhuōzi shàng yǒuyī běn shū.
 • 你看,那本书在桌子上呢。
  Nǐ kàn, nà běn shū zài zhuōzi shàng ne.

Các từ chứa上, theo cấp độ HSK