Ý nghĩa và cách phát âm của 办

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

办 nét Việt

bàn

 • làm

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 办

 • 你别急,我们再想想办法。
  Nǐ bié jí, wǒmen zài xiǎng xiǎng bànfǎ.
 • 请问,校长办公室怎么走?
  Qǐngwèn, xiàozhǎng bàngōngshì zěnme zǒu?
 • 请放心,我会把事情办好的。
  Qǐng fàngxīn, wǒ huì bǎ shìqíng bàn hǎo de.
 • 你的护照办好了吗?
  Nǐ de hùzhào bàn hǎole ma?
 • 我想去银行办一张信用卡。
  Wǒ xiǎng qù yínháng bàn yī zhāng xìnyòngkǎ.

Các từ chứa办, theo cấp độ HSK