Ý nghĩa và cách phát âm của 高

Ký tự giản thể / phồn thể

高 nét Việt

gāo

 • cao

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 高

 • 认识你我很高兴!
  Rènshí nǐ wǒ hěn gāoxìng!
 • 今天我很高兴。
  Jīntiān wǒ hěn gāoxìng.
 • 认识你很高兴。
  Rènshí nǐ hěn gāoxìng.
 • 哥哥比弟弟高。
  Gēgē bǐ dìdì gāo.
 • 我没有他高。
  Wǒ méiyǒu tā gāo.

Các từ chứa高, theo cấp độ HSK