Ý nghĩa và cách phát âm của 中

Ký tự giản thể / phồn thể

中 nét Việt

zhōng

 • trong

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : restless; agitated;
 • : restless, agitated;
 • : trung thành
 • : restless; agitated;
 • : name of an ancient river in Hubei;
 • : handleless cup; goblet;
 • : kết thúc
 • : (grasshopper); Gompsocleis mikado;
 • : chân thành
 • : chuông

Các câu ví dụ với 中

 • 中国人说汉语。
  Zhōngguó rén shuō hànyǔ.
 • 我是坐飞机来中国的。
  Wǒ shì zuò fēijī lái zhōngguó de.
 • 你是中国人吗?
  Nǐ shì zhōngguó rén ma?
 • 我在中国住了三年。
  Wǒ zài zhōngguó zhùle sān nián.
 • 我星期三请中国。
  Wǒ xīngqísān qǐng zhōngguó.

Các từ chứa中, theo cấp độ HSK