Ý nghĩa và cách phát âm của 名

Ký tự giản thể / phồn thể

名 nét Việt

míng

 • tên

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : dark; deep; stupid; the underworld;
 • : sáng
 • : dark;
 • : Chinese quince;
 • : name of a river;
 • : to drizzle; sea;
 • : space between the eyebrows and the eyelashes;
 • : to close (the eyes);
 • : Thea sinensis; young leaves of tea;
 • : lucky place;
 • : boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest;
 • : place name;
 • : ming
 • : ming

Các câu ví dụ với 名

 • 你的名字是什么?
  Nǐ de míngzì shì shénme?
 • 小姐,你叫什么名字?
  Xiǎojiě, nǐ jiào shénme míngzì?
 • 中国人的姓在名字的前面。
  Zhōngguó rén de xìng zài míngzì de qiánmiàn.
 • 我的名字叫李明。
  Wǒ de míngzì jiào lǐ míng.
 • 我们学校有一万名学生。
  Wǒmen xuéxiào yǒuyī wàn míng xuéshēng.

Các từ chứa名, theo cấp độ HSK