Ý nghĩa và cách phát âm của 时

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

时 nét Việt

shí

 • thời gian

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : rock; phonetic 'dol' used in names (Korean kugja);
 • : mười
 • : hen roost;
 • : thực tế
 • : Japanese variant of 實|实;
 • : really; solid;
 • : nhặt lên
 • : clear water; pure;
 • : stoneware;
 • : sỏi
 • : stone shrine;
 • : nhật thực
 • : hiểu biết
 • : món ăn
 • : to eat' or 'food' radical in Chinese characters (Kangxi radical 184);
 • : shad; Ilisha elongata;
 • : long-tailed marmot;
 • : a kind of rat;

Các câu ví dụ với 时

 • 你什么时候回来?
  Nǐ shénme shíhòu huílái?
 • 我回家的时候,他在睡觉。
  Wǒ huí jiā de shíhòu, tā zài shuìjiào.
 • 考试的时间很长。
  Kǎoshì de shíjiān hěn zhǎng.
 • 我们准备一起再玩(儿)一小时。
  Wǒmen zhǔnbèi yīqǐ zài wán (er) yī xiǎoshí.
 • 先生,请问您什么时候开始点菜?
  Xiānshēng, qǐngwèn nín shénme shíhòu kāishǐ diǎn cài?

Các từ chứa时, theo cấp độ HSK